Menu

معاونت بهداشت دانشکده بهبهان

معرفی وشرح وظایف:

اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از بهداشت و درمان را حق مسلم برای همه مردم اعلام نموده است. کشور ایران یکی از امضاءکنندگان اعلامیه آلماآتا میباشد که هدف بهداشت برای همه تا سال 2000 را از طریق خدمات بهداشتی اولیه طرحریزی نموده است.
سیاستهای بهداشتی کشور که اخیراً در نظام جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده در جهت اقدام هماهنگ در سطوح مختلف بهداشت عمومی از طریق شبکههای بهداشتی درمانی کشور است. یکی از زمینههای بهداشت عمومی که باید در برنامه کلی از اهمیت زیادی برخوردار شود بهداشت روانی است. بهداشت روانی صرفاً به مراقبت از بیماران روانی اطلاق نمیشود بلکه با بسیاری از جنبههای بهداشت عمومی و بهزیستی افراد جامعه سروکار دارد.
براساس آمار موجود چنین تخمین زده میشود که حداقل 15 الی 25 درصد از بزرگسالانی که به درمانگاهها و مراکز بهداشتی مراجعه مینمایند هیچ گونه بیماری جسمی ندارند و به طور جدی نیز دچار بیماری روانی نمیباشند، بلکه آنها تحت فشار، ناراحتی، اضطراب، نگرانی و افسردگی همراه با مسائل روانتنی میباشند. از طرف دیگر با در نظر گرفتن این حقیقت که 50 درصد از جمعیت کشور در سنین زیر 20 سال هستند و دوران بلوغ و نوجوانی از جمله سالهای حساس و بحرانی در دوران زندگی محسوب میشود، میتوان نیاز رو به تزاید یک برنامه جامع بهداشت روانی را درک نمود.
در حال حاضر واحد بهداشت روان با هدف تامین، گسترش و ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی افراد فعالیت مینماید.در واقع

سازماندهی و برنامه ریزی و اجرای هدفمند برنامه های سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد در سطوح پیشگیری سه گانه در جمعیت. تا براساس اولویتها و نیازهای ملی، استانی و منطقه ای و مطابق اجزا وظرفیت های نظام مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه (PHC)و برنامه های مکمل آن( پزشک خانواده ) با ملحوظ داشتن بار بیماریها و مشکلات روانی، اجتماعی و اعتیاد و عوامل موثر آن و با جهت گیری ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز در مناطق و جمعیت تحت پوشش شهری و روستایی سیاست گذاری، برنامه ریزی، اقدام، پشتیبانی و پیگیری کند.این گروه از تاریخ اول آذرماه سال 1391 از گروه پیشگیری و مراقبت از بیماریهای غیر واگیر منتزع و به صورت مستقل زیر نظر معاونت بهداشتی ا فعالیت می کند. در زیر به پاره ای از فعالیتها اشاره میشود.

برنامه های سلامت روان شامل سه حوزه سلامت روانحوزه پیشگیری از سوء مصرف مواد و اعتیاد: حوزه سلامت اجتماعی: وهر کدام از حوزه ها نیز فعالیتهایی برایشان تعریف شده است.

حوزه سلامت روان

 • این حوزه شامل چند برنامه است:
 • الف)بیمار یابی و مراقبت از بیماران اعصاب و روان
 • ب) پیشگیری از خودکشی
 • ج)برنامه آموزشی مهارت های فرزتد پروری
 • د) برنامه آموزش مهارت های زندگی

فعالیتهای حوزه سلامت روان:

 • جمع آوری اطلاعات و آمارهای مربوطه و بررسی در زمینه شناخت بیماریهای روانی در سطح مرکز یا شبکه بهداشت
 • نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه های مربوطه
 • تهیه و تدوین متون آموزشی خدمات بهداشت روانی
 • انجام مطالعات و بررسیهای لازم در زمینه بهداشت روانی در جمعیت تحت پوشش برنامه بهداشت روان
 • مشارکت در تهیه نشریات ، مجلات و فیلمهای آموزشی در زمینه بهداشت روان
 • ایجاد هماهنگیهای لازم بمنظور بهبود و توسعه همکاریهای درون بخشی و برون بخشی با سایر سازمانها
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بهداشت روان
 • تشکیل کمیته بهداشت روان
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های هفته بهداشت روان
 • نظارت بر اجرای برنامه های پیشگیری از خودکشی و ثبت موارد
 • نظارت بر اجرای برنامه های مهارتهای زندگی و فرزند پروری و حمایتهای روانی اجتماعی در بلایا
 • ارسال گزارش عملکرد برنامه های بهداشت روان ارسال به ستاد معاونت
 • شرکت درکارگاهها و جلسات آموزشی بهداشت روان

فعالیتهای حوزه پیشگیری از سوء مصرف مواد و اعتیاد:

 • جمع آوری اطلاعات و آمارهای مربوطه و بررسی در زمینه فعالیتهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در سطح مرکز یا شبکه بهداشت
 • جمع آوری اطلاعات و آمارهای مربوطه و بررسی در زمینهبرگزاری دوره های پیشگیری از مصرف دخانیات در سطح مرکز یا شبکه بهداشت
 • نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه های مربوطه
 • تهیه و تدوین متون آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد
 • انجام مطالعات و بررسیهای لازم در سوء مصرف مواد در جمعیت تحت پوشش
 • مشارکت در تهیه نشریات ، مجلات و فیلمهای آموزشی در زمینه پیشگیری از سوء مصرف مواد
 • ایجاد هماهنگیهای لازم بمنظور بهبود و توسعه همکاریهای درون بخشی و برون بخشی با سایر سازمانها
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری از سوء مصرف مواد
 • تشکیل کمیته پیشگیری از سوء مصرف مواد
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر
 • نظارت بر اجرای برنامه های مراکز ترک دخانیات و ارسال آمار به ستاد
 • نظارت بر اجرای برنامه های کاهش آسیب در مراکزگذری
 • جمع آوری آمار مراکز درمان متادون مرکز مشاوره رفتاری و مراکز گذری و ارسال به ستاد معاونت
 • نظارت بر اجرای برنامه های کاهش آسیب و درمان متادون
 • ارسال گزارش عملکرد برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد و ارسال به ستاد معاونت
 • شرکت درکارگاهها و جلسات آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد
 • نظارت بر اجرای برنامه پیشگیری از مصرف الکل

فعالیتهای حوزه سلامت اجتماعی:

 • جمع آوری اطلاعات و آمارهای مربوطه و بررسی در زمینه برنامه های سلامت اجتماعی در سطح مرکز یا شبکه بهداشت
 • نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه های مربوطه
 • تهیه و تدوین متون آموزشی خدمات سلامت اجتماعی
 • انجام مطالعات و بررسیهای لازم در زمینه سلامت اجتماعیدر جمعیت تحت پوشش برنامه
 • مشارکت در تهیه نشریات ، مجلات و فیلمهای آموزشی در زمینه سلامت اجتماعی
 • ایجاد هماهنگیهای لازم بمنظور بهبود و توسعه همکاریهای درون بخشی و برون بخشی با سایر سازمانها
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سلامت اجتماعی
 • تشکیل کمیته سلامت اجتماعی
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های پایلوت و کشوری کودک آزاری و اصول رفتار با کودکان
 • نظارت بر اجرای برنامه های مهارتهای زندگی و فرزند پروری
 • ارسال گزارش عملکرد برنامه های سلامت اجتماعی ارسال به ستاد معاونت
 • شرکت درکارگاهها و جلسات آموزشی مربوطه

وظایف کارکنان بهداشتی در بهداشت روان ( بهورز/ کاردان/ کارشناس بهداشت مرد و زن و پزشکان عمومی )

آموزش سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد :

 • مشخص کردن اولویت های آموزش بهداشت روان. ( مطابق نیاز سنجی)
 • اجرای برنامه در قالب تقویم آموزشی برای جمعیت های هدف
 • اجرای آموزش همگانی در جمعیت تحت پوشش مطابق تقویم سالانه
 • آموزش چهره به چهره بیماران و خانواده های آنها
 • گزارش فعالیت های آموزشی در دفتر و فرم های مربوطه و ثبت آن در پایان هر فصل به واحدهای ذیربط..

بیماریابی و مراقبت از اختلالات روانی رفتاری :

 • تکمیل پرسشنامه غربالگری بیماریها و اختلالات روانی برای خانوارها و جمعیت تحت پوشش ( در زمان سرشماری و یا در طول سال)
 • تکمیل لیست افراد مشکوک به بیماری و اختلال و ارجاع به پزشک مرکز بهداشتی درمانی / خانواده
 • پیگیر وضعیت بیماری فرد را از پزشک
 • تکمیل فرم پیگیری در صورت تایید بیماری و پیگیری بیمار مطابق دستورالمل
 • ترغیب و راهنمایی بیمار و خانواده جهت مراجعه به مراکز تخصصی بالاتر .

ارجاع ، مراقبت و پیگیری:

 • اطلاعات افراد مبتلا به اختلالات روانی و رفتاری را در فرم ثبت، ارجاع و مراقبت و پیگیری ثبت نموده و مطابق دستورالعمل مورد پیگیری قرار دهید.
 • مطابق فرم شرح حال و مراقبت و پیگیری بیماری نسبت به انجام منظم و مرتب ویزیت مجدد و مراقبت پزشک پیگیری و در فرم مربطه پرونده خانوار ثبت کنید.

هماهنگی و برنامه ریزی و مدیریت :

 • طرح و استخراج مشکلات مرتبط با سلامت روان در جمعیت تحت پوشش در جلسات داخلی مرکز بهداشت و جلسات هیئت امنا، مدارس و...
 • اولویت بندی مشکلات سلامت روانی برنامه ریزی در جهت حل آنها با همکاری و مشارکت پزشک و مربی و مسئولین ذیربط
 • همکاری و مشارکت با شوراهای اسلامی، مدیران مدارس، مسئولین مساجد و... در جهت اجرای برنامه های سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد
 • جمع آوری ، جمع بندی و استخراج اطلاعات سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد و ارسال به سطوح بالاتر.