Menu

معاونت بهداشت دانشکده بهبهان

در راستاي طرح تحول سلامت دهان و دندان و برنامه های دولت تدبیر و امید ارائه خدمات سلامت دهان و دندان در قالب برنامه هاي پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان و درمان زود هنگام پوسيدگي هاي اوليه و بيماري لثه در مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش و آموزش مردم در رده هاي سني در محلهاي در دسترس فعاليت مي نمايد. رسالت اين واحد ارتقا سلامت دهان و دندان جمعيت تحت پوشش با اولويت گروه هدف در زمينه بهداشت دهان و دندان مي باشد . گروههاي هدف شامل كودكان زير 6 سال ، كودكان 6 تا 14 سال ، خانمهاي باردار تا يكسال پس از زايمان می باشد و طرح ها و برنامه ها ي پيشگيري با هدف آموزش و پيشگيري و در نهايت درمان اين گروه تدوين و اجرا مي گردد .طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در سيستم شبكه با هدف ارتقاي سطح سلامت دهان و دندان جامعه و از طريق افزايش آگاهي مردم و بهبود كمي و كيفي وضعيت ارایه خدمات اوليه بهداشت دهان و دندان جهت گروه ها ي هدف ،در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تعيين شده است. برنامه كشوري سلامت دهان و دندان دانش آموزي كه بدنبال اجراي ادغام درسيستم شبكه ها با اولويت ويژه جهت دانش آموزان با سه بخش آموزش ، پيشگيري و درمان با هماهنگي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش در حال اجرا مي باشد .برنامه كشوري سلامت دهان ودندان كودكان مهدكودك با اولويت كودكان زير 6 سال با سه بخش آموزش ، پيشگيري و درمان با هماهنگي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي و سازمان بهزيستي كل كشور در حال اجرا مي باشد .در مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي دندانپزشكان شاغل به آموزش ، بازديد از مدرسه ، معاينه دهان و دندان دانش آموزان مدرسه ، ارائه خدمت كشيدن دندانهاي عفوني ، ترميم دندانهاي پوسيده ، جرمگيري ، فيشورسيلانت ، فلورايد تراپي ، درمان پالپ زنده در مراكز ، آموزش به مراجعين واحد بهداشت خانواده و بازديد از خانه بهداشت و پايش كاركرد بهورز مي پردازند .معاينه دهان و دندان دانش آموزان در مدارس و آموزش گروهي و فردي به دانش آموزان و ارائه خدمت كودكان داراي مشكل در مراكز بهداشتي درماني توسط دندانپزشكان صورت مي گيرد .واحد بهداشت دهان و دندان ستاد معاونت بهداشتي بهبهان با دو شهرستان بهبهان وآغاجاری  داراي واحد بهداشت دهان و دندان با  10 دستگاه يونيت دندانپزشكي مشغول ارائه خدمت مي باشد . در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت با اعزام کلینیک سیار دندانپزشکی به مناطق محروم شهرستان خدماتی از قبیل معاینه دندان ،ترمیم ،جرمگیری وکشیدن ،نوشتن عکس 0pgوارجاع بیماران به مراکز تخصصی تر بصورت رایگان ارائه می دهد.